HEJHEJ PALS

Deadline: 10 September 2016 (lordag)

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ansökan: http://goo.gl/forms/LYaadqOKR8lvVdS82

 

Ansökan är nu öppen till *** Hej Hej PALS *** en tre dagars festival för performancekonst (och fest!) som äger rum i Stockholm 14 - 16 oktober, 2016.

Hej Hej PALS! arrangeras av Performance Art Links (PALS), en plattform för performancekonst baserad på Fylkingen i Stockholm.

 

*** Hej Hej PALS! *** vill skapa en smältdegel för utbyte av kreativa erfarenheter, samtal och konstnärliga metoder. Dess viktigaste mål är att samla ett brett spektrum av performancekonstnärer, visa intresant performancekonst samt spinna nya nätverk.

 

Hur?  Genom att gå ut med en öppen inbjudan på bred front vill PALS hjälpa till att skapa bryggor mellan nya och etablerade konstnärer. Festivalen erbjuder en möjlighet att experimentera med nya format. Vi hoppas få respons både från konstnärer vi inte arbetat med tidigare och från gamla vänner och medarbetare.

 

*** Men viktigast av allt, vi vill att du kommer hit och har kul! Det blir dans och glädje, discobollar och lättsamma samtal, märkliga tankar om livet och dess faror och kanske även ett eller annat gosedjur dyker upp... Och mycket mer, allt täckt av fluff och stjärnstoft (inklusive PALS medlemmarna :-) !!! ***

Villkor

Festivalen har ett no-budget / no-profit format. Vi kommer dock att kunna erbjuda samordning och tekniskt stöd under hela festivalen. För de antagna sökande kan vi också bistå med en officiell inbjudan som ni kan använda för att söka medel/sponsring.

Festivalen kommer att marknadsföras genom sociala medier och vår hemsida, liksom genom våra partners motsvarande kanaler. Gå gärna med i den online-databas för performancekonstnärer som vi håller på att bygga upp! Du kommer att kunna välja det här alternativet i ansökan online.

 

Sist men inte minst får du en bra fest med dans, glädje, ballonger och glitter. Boka din lördag kväll för PALS Party Night !!!

 

Plats

Platsen för festivalen är Fylkingen, Stockholm http://fylkingen.se/about

Det stora rummet är en ”black box”, cirka 120-150 kvadratmeter utrustad med ljus och ljudanläggning. Rummet är flexibelt, man kan flytta stolar in och ut efter behov, golvet är ett svart dansgolv (ömtåligt), längs med ena långsidan löper en balkong.

 

Övriga möjliga spelplatser – bar, foajé och angränsande garderob för performances som inte kräver så mycket utrymme eller som vill vara pågående (durational). Det finns också en halvöppen nisch på 4 kvadratmeter vid entrédörren. Även att arbeta utanför på parkeringen är möjligt.

 

Program

Fredag ​​kväll: performanceprogram på Fylkingen

Lördag dagtid: performanceprogram på och runt omkring Fylkingen

Lördag kväll: performanceprogram på Fylkingen + FEST med dans och DJ

Söndag: samtal och reflektion

 

Ansökan

Vi söker ett brett spektrum av konstnärer verksamma i Sverige. Vi välkomnar ansökningar inte bara från performancekonstnärer utan även från konstnärer intresserade av performance och performativa eller interaktiva element. Både nya konstnärer och konstnärer som varit med länge i gemet är välkomna att söka.

Vad vi söker är en mångfald av verk med en rik flora av infallsvinklar på vad performance kan vara. Fältet är fritt! Endast fantasin sätter gränser. Strikt, poetiskt, kraftfullt eller skört, roande eller trist. Spontant, galet, tankeväckande eller undersökande. Det är upp till dig!

 

* Ansökan måste göras online senast 5 September 2016

 genom att fylla i webbformuläret på http://goo.gl/forms/LYaadqOKR8lvVdS82

* Vi kommer att ge dig svar i mitten av september 2016.

 

Observera att vi kommer att tacka nej till förslag som skulle kunna innebära ett potentiellt hot mot publikens eller konstnärens hälsa, potentiell skada på lokalen och dess utrustning, på grund av tekniska eller logistiska omöjligheter eller begränsningar i universum i största allmänhet eller andra krav utöver vår förmåga.

 

Om PALS:

PALS är en performanceplattform baserad på Fylkingen. PALS har arrangerat två stora internationella festivaler, ett flertal internationella kulturutbyten  samt många mindre projekt.

Sammanlänkandet som idé är central för vår verksamhet = Performance Art Links.

Vi som jobbar med *Hej Hej PALS* är:

Denis Romanovski, Lovisa Johansson, Erik Wijkström, Hiroko Tsuchimoto och Alice Maselnikova

-en kvintett av konstnärliga ledare som både är organisatörer och utövande performancekonstnärer. PALS är ett konstnärsdrivet initiativ.

Deadline:     10th September 2016 (Saturday)

Contact:    palsfestival@gmail.com

Submission: http://goo.gl/forms/C7DyqEzZbAwSWYby2

 

Applications are now open for ***Hej Hej PALS!***, a three day festival of performance art (and party!) taking place in Stockholm, Sweden from 14th – 16th October 2016.

Hej Hej PALS! is organised by Performance Art Links (PALS), a performance art platform based at Fylkingen, Stockholm.

***Hej Hej PALS!*** wishes to create a melting pot for exchange of creative experience, dialogues and artistic approaches. Its key aim is to gather a wide range of performance artists, show interesting performance art and to establish new connections. How?Through the format of an open call,PALS seek to promote links between emerging and established artists. We want to work both with whom we have not worked before and with our old friends and collaborators.

The festival offers an opportunity for emerging artists to show their works alongside well-known performers and at the same time allows established artists to experiment with new formats.

 

***But most importantly, we want you to enjoy this! There will be dance and joy, disco balls and light-hearted conversations, strange notions on life and its perils and maybe even cuddly animals will come. And so much more, all covered in fluff and star-dust (including the PALS members)!!!***

 

Conditions

The festival is of no-budget and no-profit format. However, we will provide coordinating and technical assistance throughout the festival. For the selected applicants we can also supply a confirmation letter for fundraising and sponsorship purposes.

The festival will be advertised through our social media and website, as well as on our partners’ communication channels. There is a possibility for you to join our online database of performance artists - you will be able to select this option in the online application form.

Last but not least you will get a good party with dance, joy, balloons and sparkles all way through. Book your Saturday night for our scheduled Saturday PALS Party Night!!!

The space

The venue: Fylkingen, Stockholm http://fylkingen.se/about

Main room – a black box room, approximately 120-150 m2 equipped with lights and sound system, there is also a metal balcony. Black dance floor (not to be harmed), chairs can be moved in or out.

Other - bar foyer and adjoining cloakroom for chamber performances or durational setups, there is also a half-open niche about 4 square meters by the entrance door. There is also a possibility to work outside in the parking lot.

The schedule

Friday evening: performances at Fylkingen

Saturday daytime: performances in and around Fylkingen

Saturday evening: performances at Fylkingen + PARTY with dance and DJ

Sunday: talks and reflection

 

Applications

We are looking for a varied range of artists based in Sweden. We welcome applications not only from performance artists but also from artists interested in performance and in performative and interactive elements. Both emerging artists and long-time practitioners are welcome to apply.

 

What we seek is a diversity of works and a broad scale of angles from which performance art can be seen. The format of the proposed performance is open to your imagination. Formal, poetic, punchy or slow, shiny or dull. Spontaneous, crazy, thoughtful and investigative. It is your call.

 

  • The application must be done online by 5th September 2016by filling in the online form at http://goo.gl/forms/C7DyqEzZbAwSWYby2

  • We will provide you with an answer by mid-September 2016.

  • Please note that the proposal might be declined if the work could impose a potential threat to health or wellbeing of the artist or audience, potential harm to the venue and its equipment; due to technical or logistical impossibilities or limitations of the universe or demands beyond  our capacity to present the work.

 

About PALS

PALS is a performance art platform based at Fylkingen, Stockholm. During its existence PALS have organized two large international festivals of performance art, a number of cultural exchanges and many other smaller projects. The idea of linking is central to our work = Performance Art Links.
We who work with *Hej Hej PALS * are:
Denis Romanovski , Lovisa Johansson , Erik Wijkström , Hiroko Tsuchimoto and Alice Maselnikova
- a quintet of artistic directors who are both organizers and performance artists.

PALS is an artist run initiative.